Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Leaders for Solutions B.V. (LforS)
Tjotterwerf 2
2317 DR Leiden
Telefoonnummer: 06 – 16 47 93 21 / 06 – 11 78 45 79
E-mail: j.steenvoorden@lfors.nl
LforS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto of foto
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever

Doeleinden

LforS verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en
daaraan gekoppelde doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

LforS gebruikt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om
te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt LforS persoonsgegevens, omdat
LforS hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen
verlenen van onze diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming,
zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van LforS
persoonsgegevens aan de ons verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat wij deze gegevens
verwerken.

Verstrekking aan derden

LforS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
LforS zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze
privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij
nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard
worden, omdat LforS zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om Lfors een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit
onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af
te schermen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

LforS vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft LforS passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2018.
LforS kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.